Algemene leveringsvoorwaarden van Frimach Metaalbewerkingsmachines B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. (hierna ‘’Frimach’’) en overeenkomsten met haar. De wederpartij van Frimach wordt steeds aangeduid als koper (hierna ‘’Koper’’). Algemene voorwaarden van Koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes

Het kan zijn dat voor één en dezelfde machine meerdere offertes tegelijkertijd worden uitgebracht. Offertes zijn daarom vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Pas door de opdrachtbevestiging van Frimach, welke wederzijds ondertekend of akkoord bevonden dient te zijn, komt een overeenkomst tot verkoop of dienstverlening tot stand. Alle offertes van Frimach worden aangeboden exclusief de wettelijke vastgestelde BTW.

Artikel 3: Overeenkomsten

Door ondertekening of digitale accordering (bijvoorbeeld via e-mail) van een overeenkomst of orderbevestiging gaat Koper akkoord met het aanschaffen van het gekochte in de staat zoals door de Koper gezien en goed bevonden is. Frimach levert het gekochte, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is, te allen tijde zonder enige vorm van garantie op goede werking of voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen.

Artikel 3: Levering

Levering vindt plaats in Drachten en wel zonder transport, montage of ingebruikstelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Wordt het transport toch door Frimach verzorgd, dan is het risico tijdens transport voor rekening van Koper. Verzekering van het gekochte is, na levering, voor rekening van de Koper.

Artikel 4: Betaling

Koper kan geen beroep doen op verrekening of op een opschortingsrecht waar het zijn betalingsverplichtingen betreft. Vanaf de vervaldag, benoemd op de betreffende factuur, is Koper een contractuele rente van 1% per maand over de hoofdsom verschuldigd. Daarnaast wordt de hoofdsom verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15%. Frimach blijft bevoegd zijn eigendommen te allen tijde tot zich te nemen onder gehoudenheid eventueel reeds gedane aanbetalingen naar redelijkheid en billijkheid te verrekenen. In geval de Koper enige verplichting uit de overeenkomst jegens Frimach niet nakomt, is Frimach, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de overeenkomst door middels van een buitengerechtelijke verklaring (een brief) te ontbinden en het gekochte tot zich te nemen, zulks met verrekening zoals hiervoor vermeld. Bij faillissement, surseance van betaling, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Koper, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Frimach het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel het nog niet uitvoerbare gedeelte ervan ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op betaling van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst en vergoeding van schade.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Na aflevering blijft Frimach eigenaresse van de geleverde zaken zolang de Koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, inclusief hoofdsom, rente en kosten. Zonder de medewerking van Frimach is alvorens algehele betaling heeft plaatsgevonden generlei bevoegdheid de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen c.q. op deze goederen enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. Indien koper in strijd hiermee handelt c.q. heeft gehandeld verbeurt de Koper een terstond opeisbare boete gelijk aan de onbetaald gebleven betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Garantie

De afgeleverde zaak dient de eigenschappen te bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn en waarvan de aanwezigheid niet door de Koper hoeft te worden betwijfeld, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst schriftelijk is voorzien. Het normale en bijzondere gebruik kan niet tot gevolg hebben dat ten aanzien van nieuw en gebruikt geleverde zaken een beroep wordt gedaan op een intolerantie kleiner dan de fabrikant/importeur opgeeft. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Frimach tracht alle specificaties met uiterste zorg correct te vermelden, doch kunnen hier afwijkingen in voorkomen en is het aan de koper deze te controleren en of verifiëren.

Artikel 7: Meldingsplicht

Geconstateerde gebreken dienen binnen een termijn van 3 werkdagen schriftelijk aan Frimach te worden gemeld, op straffe van verval van elke aanspraak wegens het gebrek. Indien binnen de gestelde termijn geen reclamatie ontvangen is door Frimach, zal Frimach geacht worden volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Frimach kan slechts aansprakelijk zijn voor schade die Koper lijdt die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Frimach toe te rekenen tekortkoming. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, of welk indirecte schade dan ook, noch van Koper, noch van afnemers van Koper. In alle gevallen is  de aansprakelijkheid beperkt tot de netto koopprijs van de afgeleverde zaak of dienst. Frimach is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud, noch op installatie, montage, wijziging of reparatie door de Koper of door hem ingeschakelde derden. Gelijke uitsluiting van aansprakelijkheid wordt bedongen ten behoeve van al degenen die door Frimach bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter

Geschillen tussen Frimach en Koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter te Leeuwarden. Voorts is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

NEEM CONTACT OP

Heeft u een vraag of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden!

NEEM CONTACT OP